Disclaimer

De informatie op de website en in de Mijn Philips Pensioenfonds-omgeving wordt met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie wordt gepubliceerd die onjuist of onvolledig is. Philips Pensioenfonds aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Het pensioenreglement en eventuele relevante wet- en regelgeving zijn uiteindelijk bepalend.

De Pensioenplanner is een hulpmiddel voor het maken van berekeningen rond uw pensioen. U kunt met behulp van de Pensioenplanner bepaalde situaties doorrekenen. Zo krijgt u zicht op wat de gevolgen zijn van een bepaalde keuze voor uw pensioen. De Pensioenplanner is bedoeld om u een indruk te geven van uw pensioensituatie. U kunt Philips Pensioenfonds verzoeken uw pensioen toe te kennen volgens de door u in de planner gemaakte keuzes door het betreffende formulier uit te printen en voorzien van uw handtekening en de handtekening van uw eventuele partner naar Philips Pensioenfonds te sturen. Aan de in het formulier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve toekenning is uiteindelijk bepalend.

Veronderstellingen

De Pensioenplanner maakt gebruik van veronderstellingen in de berekeningen. De werkelijkheid kan afwijken van deze veronderstellingen. Daarom kan uw pensioen bij uw definitieve toekenning afwijken van de bedragen die u vandaag in de Pensioenplanner ziet.

De volgende punten spelen daarbij een rol:

 • De gegevens die u in de Pensioenplanner ziet, zijn gebaseerd op actuariële factoren die op de berekeningsdatum van kracht zijn. Deze actuariële factoren kunnen afwijken van de factoren die bij de definitieve toekenning van toepassing zijn. Hierdoor kan uw pensioen bij een definitieve toekenning zowel positief als negatief afwijken van de berekening in de planner.
 • Uw pensioenopbouw in het flex pensioen is gebaseerd op een maximaal opbouwpercentage van 1,85%. Dat opbouwpercentage is niet gegarandeerd. Onder bepaalde omstandigheden kan het opbouwpercentage worden verlaagd. U bouwt dan over een bepaalde periode minder pensioen op. Philips Pensioenfonds stelt elk jaar per 1 januari het opbouwpercentage voor het betreffende jaar vast. In de Pensioenplanner geldt dat:
  - voor de pensioenbedragen die u al heeft opgebouwd en die u in het lopende premiejaar (van 1 januari tot 1 januari) opbouwt, is uitgegaan van de gerealiseerde opbouwpercentages;
  - voor het pensioen dat u in de toekomst opbouwt, wordt uitgegaan van het maximale opbouwpercentage van 1,85%.
 • Voor de berekeningen voor de toekomst is uitgegaan van uw huidige gegevens (salarisgegevens, burgerlijke staat, etc.) zoals die bij Philips Pensioenfonds bekend zijn. Uw gegevens kunnen anders en/of wijzigen in de toekomst.
 • Om uw netto inkomen te berekenen, zijn wij uitgegaan van de huidige rekenregels van de Belastingdienst. Dit betekent dat we rekening hebben gehouden met de premie voor de Zorgverzekeringswet die we verplicht moeten inhouden, de belastingschijven en tarieven. Voor de berekening van het netto-pensioen hanteert de Pensioenplanner de volgende uitgangspunten:
  - de Pensioenplanner past de loonheffingskorting toe op het hoogste inkomen (uw pensioen of AOW);
  - de Pensioenplanner rekent de belasting voor het pensioen en de AOW apart uit. De inkomens worden dus niet bij elkaar opgeteld. Dat sluit aan bij de wijze waarop dit gebeurt bij de uiteindelijke toekenning en uitbetaling van het pensioen. U ontvangt uw pensioeninkomen straks van (minimaal) twee verschillende uitkeringsinstanties (enerzijds AOW en anderzijds uw pensioen van Philips Pensioenfonds). Op het moment van uitbetaling houdt elke uitkeringsinstantie belasting in over uw pensioeninkomen. Dat betekent dat u (mogelijk) te weinig belasting betaalt, als u met uw totale inkomen in een hogere belastingschijf valt. Bij de aangifte inkomensbelasting wordt dat verrekend;
  - ontvangt u uit meerdere regelingen een pensioen van Philips Pensioenfonds? Dan is uw definitieve netto pensioen lager dan de berekening in de planner. Dit komt omdat de planner per regeling rekent met de loonheffingskorting. Bij de uitbetaling van uw pensioen wordt maar één keer rekening gehouden met de loonheffingskorting.
 • Op mijnpensioenoverzicht.nl staat uw totale bruto pensioeninkomen inclusief een vertaling naar een totaal netto bedrag. Deze overheidswebsite telt bij het berekenen van het netto pensioen wél alle inkomens bij elkaar op en geeft dus een beter beeld van uw uiteindelijke totale netto-inkomen na belastingaangifte.
 • De Pensioenplanner geeft ter informatie ook het AOW-pensioen weer. Dit AOW-pensioen wijzigt niet door de keuzes die u maakt in de planner. Wij gaan uit van een volledig AOW-pensioen voor een alleenstaande of gehuwde conform de burgerlijke staat die bij ons bekend is. Niet iedereen ontvangt hetzelfde AOW-pensioen van de overheid. De hoogte van uw AOW-pensioen is ook afhankelijk van het aantal jaren dat u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. Op www.svb.nl/aow vindt u meer informatie over het AOW-pensioen dat u gaat ontvangen. De AOW-leeftijd is berekend op basis van het Pensioenakkoord. De wet die de AOW-leeftijd vanaf 2025 regelt, moet nog door de Tweede en Eerste kamer worden aangenomen.​

Tot slot

De Pensioenplanner is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de gegevens die bij ons bekend zijn en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden van www.philipspensioenfonds.nl.​​

Copyright © Stichting Philips Pensioenfonds-Disclaimer